Wolne Państwo Ciprofloksjańskie

Postanowienie Księcia Solium 5/2011

Tu trafiają wszystkie wątki po upływie roku od zakończenia roku kalendarzowego, w którym został w nich opublikowany ostatni post.

Postanowienie Księcia Solium 5/2011

Postprzez hr. Euskadi » 27 wrz 2011, o 16:14

My, I Książę Solium, VI Hrabia Teutończyków, Pan i Dziedzic Eltdorf, Opiekun Skawlandii,

Niniejszym ustanawiamy poniższy kodeks postępowania administracyjnego i nadajemy mu walor aktu obowiązującego na terenie całego Księstwa Solium
Dano dnia 27 września roku Durnia 2011 w Książęcym Sosnowcu.

Art. 1.
Niniejszy kodeks stosuje się przy postępowaniu:
1. przed organami administracji książęcej,
2. przed organami samorządu terytorialnego,
3. w zakresie skarg, zażaleń i wniosków.

Art. 2.
Przepisów kodeksu nie stosuję się w zakresie:
1. postępowania o nadanie tytułu ziemskiego,
2. spraw unormowanego oddzielnymi przepisami.

Art. 3.
Organy administracji książęcej działają na podstawie i w granicach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem interesu Księcia Solium i ochrony stanu wyższego.

Art. 4.
Organy administracji książęcej są zobowiązane do wyjaśniania zasadności przesłanek co do podejmowanych decyzji na żądanie strony.

Art. 5.
Sprawy należy załatwiać za pomocą formy pisemnej. Inne formy, o ile nie są one przewidziane przez odrębne przepisy nie mogą być przedmiotem wszczęcia postępowania administracyjnego.

Art. 6.
Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, o ile nie stoją temu na przeszkodzie braki kadrowe.

Art. 7.
Decyzje co do których nie służy prawo zażalenia są ostateczne.

Art. 8.
Treść decyzja ostatecznej oraz decyzji o charakterze uznaniowym nie może być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu właściwego w sprawach administracyjnych.

Art. 9.
Organy administracji książęcej przestrzegają swojej właściwości miejscowej i rzeczowej. W szczególnym przypadku, kierując się uzasadnionym interesem społeczno-politycznym dany organ może pominąć swoją właściwość miejscową, jeżeli organ właściwy miejscowo nie jest z jakiejś przyczyny władny działać.

Art. 10.
Właściwość miejscową organu ustala się w stosunku do:
1. nieruchomości - według miejsca, w którym nieruchomość się znajduje,
2. osoby fizycznej - według miejsca jej zamieszkania,
3. osoby prawnej - według miejsca będącego jej siedzibą,
4. ruchomości - według miejsca zamieszkania jej posiadacza samoistnego.

Art. 11.
W sytuacji, gdy niemożliwe jest ustalenie właściwości organu wg przepisów art. 10. uznaje się za właściwy organ na terenie którego nastąpiło zdarzenie będące przesłanką wszczęcia postępowania, bądź w razie braku takiego miejsca, organ właściwy miejscowo dla Sosnowca.

Art. 12.
Spory kompetencyjne pomiędzy organami administracyjnymi rozstrzyga sąd administracyjny.

Art. 13.
Do czasu rozstrzygnięcia sporu organ administracyjny podejmuje tylko te czynności, których ze względu na słuszny interes społeczny nie można odłożyć w czasie.

Art. 14.
Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, czyj interes jest przedmiotem tego postępowania, lub kto żąda wszczęcia postępowania z uwagi na swój interes.

Art. 15.
Stronami postępowania mogą być osoby fizyczne oraz prawne.

Art. 16.
Zdolność stron do czynności prawnych ocenia się w oparciu o przepisy prawa cywilnego. W szczególnych przypadkach, organ może ocenić w sposób uznaniowy zdolność do czynności prawnych strony.

Art. 17.
Osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych działają przez swoich przedstawicieli.

Art. 18.
Strona posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może działać przez pełnomocnika, o ile charakter czynności nie wymaga obecności strony.

Art. 19.
Pełnomocnictwa udziela się na piśmie. W szczególnym przypadku, pełnomocnitwo może zostać udzielone w inny sposób.

Art. 20.
Organ administracji książęcej doręcza pisma za pośrednictwem prywatnych wiadomości na forum.
Doręczenie uznaje się za skuteczne z chwilą wezwania, o ile znalazło się ono w skrzynce pocztowej strony.

Art. 21.
Pisma doręcza się stronom, lub pełnomocnikom, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.

Art. 22.
W sytuacji, gdy treść pisma nie jest poufna i jej ujawnienie nie skutkowałoby szkodami po żadnej ze stron, pisma mogą być umieszczane na forum. Pismo uznaje się za doręczone z chwilą jego umieszczenia na forum.

Art. 23.
Organ administracji państwowej może wezwać osobę do udziału w podjętych czynnościach. W przypadku, gdy odmowa udziału nie jest powodowana przyczyną, której nie da się przezwyciężyć domniemywa się, że strona nie wniosła nic w sprawie.

Art. 24.
W razie uchybienia przez stronę terminowi, może wnieść ona o przywrócenie terminu, jeżeli uprawdopodobni, iż uchybienie powstało w wyniku nie dającej się przezwyciężyć przeszkody.

Art. 25.
Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. O wszczęciu postępowania należy zawiadomić wszystkie osoby będące jego stronami.

Art. 26.
W sprawach, w których podstawą prawną jest ten sam przepis i które dotyczą tego samego zdarzenia, wszczynane jest jedno postępowanie, w którym uczestniczą strony.

Art. 27.
Podanie bądź zażalenie wnoszone są pisemnie w siedzibie organu administracji właściwego miejscowo i rzeczowo dla strony.

Art. 28.
Jeżeli w podaniu nie została we właściwy sposób oznaczona strona, podanie to pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 29.
Jeżeli organ jest niewłaściwy w danej sprawie, zwraca podanie na ręce strony, pouczając o właściwości organu i wskazując organ właściwy w danej sprawie.

Art. 30.
Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przed różnymi organami organ załatwia tylko tę część sprawy, która mu podlega, pouczając jednocześnie stronę o tym, iż winna złożyć odrębne podania do wskazanych organów właściwych w tych sprawach.

Art. 31.
Przepisu art. 30. nie stosuje się, gdy sprawy należące do właściwości różnych organów są ze sobą nierozerwalnie związane. Wówczas sprawę załatwia organ, do którego wniesiono podanie.

Art. 32.
Organ nie może zwrócić podania, wskazując jako organ kompetentny sąd, jeżeli sąd ten uznał się za niewłaściwy.

Art. 33.
Strony mają prawo do dostępu do akt postępowania, do sporządzania z nich kopii, notatek bądź odpisów. Prawo to nie wygasa z chwilą zakończenia postępowania.

Art. 34.
Przepisu nie stosuje się wobec dokumentów objętych w drodze innych przepisów klauzulą tajności.

Art. 35.
Dowodem w postępowaniu jest wszystko, co umożliwia wyjaśnienie sprawy i nie pozostaje w sprzeczności z prawem. W szczególnym wypadku dowodami w sprawie są uwierzytelnione przez komisarza właściwego w sprawach informatycznych logi, zrzuty z bazy danych, zrzuty ekranu, zeznania świadków, wyroki i orzeczenia.

Art. 36.
Fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakt znany z urzędu musi zostać zakomunikowany stronie, o ile nie stoi to w sprzeczności z interesem społecznym, pod rygorem pominięcia.

Art. 37.
Świadkiem w sprawie nie może być osoba:
1. skazana prawomocnym wyrokiem sądu za składanie fałszywych zeznań,
2. głucha, głupia lub głucha,
3. osoby strzegące tajemnicy państwowej w zakresie dotyczącym tej tajemnicy, pod warunkiem nadania jej klauzuli tajności w trybie przewidzianym w art. 34.

Art. 38.
Organ zawiesza postępowanie w sytuacji:
1. śmierci strony, do czasu wykluczenia możliwości zmartwychwstania strony,
2. utraty zdolności do czynności prawnych przez stronę,
3. gdy załatwienie sprawy zależy od decyzji lub orzeczenia innego organu,
4. na wniosek strony, o ile nie stoi to w sprzeczności ze szczególnym interesem społecznym.

Art. 39.
Postępowanie zawieszone przez okres co najmniej sześciu miesięcy uważa się za nie mające miejsca.

Art. 40.
O postanowieniu zawieszenia postępowania powiadamia się strony.

Art. 41.
Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów.

Art. 42.
Organ administracji książęcej załatwia sprawę wydając decyzję, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Art. 43.
Jeżeli postępowanie staje się bezprzedmiotowe organ wydaje decyzję o jego umorzeniu.

Art. 44.
Decyzja zawiera oznaczenie organu wydającego i osoby odpowiedzialnej za jej wydanie, a także skrócony opis sprawy, w której została wydana, a także pouczenie w zakresie przysługujących środków odwoławczych.

Art. 45.
Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji, jeżeli uwzględnia ona w całości żądania strony.

Art. 46.
Przepisu z art. 45. nie stosuje się, jeżeli decyzja została wydana w postępowani odwoławczym, lub podczas rozstrzygania sprzecznych interesów stron.

Art. 47.
Organ wydający decyzję jest nią obowiązany od chwili jej wydania.

Art. 48.
W przypadku wydania decyzji termin odwołania od niej biegnie od chwili jej ogłoszenia.

Art. 49.
Organ z urzędu, bądź na żądanie strony prostuje błędy w formie obwieszczeń.

Art. 50.
Na zgodne żądanie stron może zostać sporządzona ugoda. Ugoda zawiera oznaczenia stron, organu administracji który ją sporządził, datę jej przyjęcia, opis sprawy i szczegóły co do jego rozstrzygnięcia.

Art. 51.
Ugoda staje się wykonalna z dniem, w którym nastąpiło jej zatwierdzenie.

Art. 52.
Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja będąca rozstrzygnięciem w tej sprawie.

Art. 53.
Odwołanie od decyzji przysługuje tylko do jednej instancji.

Art. 54.
Strona nie ma obowiązku zawierać w odwołaniu od decyzji powodów odwołania. Niezadowolenie z wydanej decyzji jest warunkiem wystarczającym.

Art. 55.
Decyzja ostateczna może zostać uchylona przez sąd administracyjny jeżeli:
1. nie został zachowany tryb jej wydania,
2. dowody co do jej wydania okazały się fałszywe,
3. została ona wydana w wyniku przestępstwa,
4. została ona wydana przez organ niewłaściwy rzeczowo dla danej sprawy,
5. zawiera wadę powodującą jej nieważność.

Art. 56.
Decyzja, która wywarła nieodwracalne skutki materialne, bądź formalno-prawne nie może zostać uchylona. Przepis nie stoi na przeszkodzie w uznaniu decyzji za wydaną niezgodnie z prawem.

Art. 57.
Postępowanie przed organem administracyjnym jest zwolnione z opłat.

Art. 58.
Decyzje określone w odrębnych przepisach prawnych jako prawomocne uznaje się za ostateczne.

Art. 59.
W zakresie przyjmowania wniosków, skarg i zażaleń w materii nieuregulowanej niniejszym kodeksem stosuje się przepisy innych aktów prawnych.

Art. 60.
Kodeks wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Obrazek
Avatar użytkownika
hr. Euskadi
 
Posty: 4659
Dołączył(a): 26 paź 2010, o 22:47

Powrót do Archujwum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron