Strona główna Forum Zamieszkaj FAQ
Państwo Ciprofloksjańskie

Wolne Państwo Ciprofloksja

Najwyższe Urządzenie Ustawy Stanów Generalnych Ordonanse królewskie Umowy międzynarodowe Rozporządzenia wykonawcze Postanowienia faktycznotwórcze Wyroki i orzeczenia Rozkazy Akty prawa miejscowego Ujednolicone Inne Uchylone

Aleksandria, 9 lipca 2012

Ustawa Stanów Generalnych nr 8

o orderach i odznaczeniach

Art. 1.
Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane nadawaniem orderów i odznaczeń.

Art. 2.
O ile ustawa nie stanowi inaczej, ordery i odznaczenia nadaje jednokrotnie Król Ciprofloksjański ziemianom Państwa Ciprofloksjańskiego.

Art. 3.
Kwestię ewidencji i projektu graficznego materialnych reprezentacji orderów i odznaczeń reguluje rozporządzenie Ministra Głupich Kroków.

Art. 4.
Najwyższym odznaczeniem państwowym nadawanym za szczególne zasługi państwowe jest Order Złotej Kaczki.

Art. 5.
Order Ambiguitas Contra Stipulatorem jest nadawany przez Stany Generalne za szczególnie wytężoną pracę na rzecz prawa i administracji w Państwie Ciprofloksjańskim.

Art. 6.
Order Krzysztofa Putry jest nadawany przez Rektora Uniwersytetu Krzysztofa Putry w uznaniu zasług na polu nauki, metodyki, dydaktyki, propedeutyki i leczenia reumatyzmu. Order dzieli się na klasy:
1. Order Krzysztofa Putry z Wąsami,
2. Order Krzysztofa Putry bez Wąsów.

Art. 7.
Order In Dubiis Benigniora nadawany jest kolektywnie przez Księcia Solium i Księcia Saginata w uznaniu zasług na rzecz federalizmu i rozwój braterskiego współistnienia oraz planowego wzmacniania spójni gospodarczej pomiędzy krajami Państwa Ciprofloksjańskiego.

Art. 8.
Order Brukwi jest najwyższym odznaczeniem Księstwa Solium nadawanym w uznaniu zasług dla Księstwa Solium, przez Księcia Solium.

Art. 9.
Order Kumaka jest najwyższym odznaczeniem Księstwa Saginaty nadawanym w uznaniu zasług dla Księstwa Saginata, przez Księcia Saginaty.

Art. 10.
Order Budowniczych Państwa Ciprofloksjańskiego nadawany jest przez Ministra Głupich Kroków w uznanie wkładu w rozwój wkładu dla rozwoju infrastruktury państwowej i krajowej. Order może zostać nadany dwukrotnie.

Art. 11.
Order Przyjaźni i Współpracy nadawany jest przez Ministra Zagranicznych Affer w uznaniu wkładu w rozwój przyjaźni pomiędzy narodami, w szczególności może być on nadawany mieszkańcom państw obcych. Order może zostać nadany dwukrotnie.

Art. 12.
Medal Artykułu Piątego jest nadawany przez Dyrektora Hogwartu. Medal może zostać nadany dwukrotnie.

Art. 13.
Medal Carcinomia Testis nadawany jest przez Księcia Solium. Dzieli się on na klasy:
1. Złoty Medal Carcinomia Testis,
2. Srebrny Medal Carcinomia Testis,
3. Brązowy Medal Carcinomia Testis.
Medal może zostać nadany jednokrotnie w każdej z klas.

Art. 14.
Medal Valiora Vera nadawany jest przez Księcia Saginata. Dzieli się on na klasy:
1. Złoty Medal Valiora Vera,
2. Srebrny Medal Valiora Vera,
3. Brązowy Medal Valiora Vera.
Medal może zostać nadany jednokrotnie w każdej z klas.

Art. 15.
Medal Małego Elektryka nadawany jest przez Króla Ciprofloksjańskiego, Wielebnego Marszałka lub Rektora Uniwersytetu Krzysztofa Putry w uznaniu poszerzenia wiedzy o języku i dbania o rozwój struktur językowych. Medal może zostać nadany wielokrotnie.

Art. 16.
Medal Macierewicza nadawany jest przez Dziekana Wydziału Medycznego w uznaniu poszerzenia wiedzy z dziedziny psychiatrii, neurologii i patologii poprzez godne świecenie własnym przykładem i prezentowanie dyspenserów. Medal może zostać nadany wielokrotnie.

Art. 17.
Medal księca sarmacji nadawany jest przez Wojciecha Bombinę. Medal dzieli się na klasy:
1. małą,
2. małą bez wstęgi.
Medal może zostać nadany wielokrotnie. Książę sarmacji i książęta seniory są derywatami medalu z mocy prawa.

Art. 18.
Medal Miliona Wielbłądów i Trójkołowego Rowerka jest nadawany w uznaniu zasług dla kultury ciprofloksjańskiej, a w szczególności działalności prasowej. Może być nadawany wielokrotnie.

Art. 19.
Odznaczenie Pro Secreto Bono jest nadawane w uznaniu dla oddolnej działalności społecznej, przede wszystkim w organizacjach ziemiańskich.

Art. 20.
Order Soli Ziemi jest nadawany młodym ziemianom.

Art. 21.
Ordery i odznaczenia są nieodbieralne, zaś medale, za wyjątkiem Medalu Carcinomia Testis i Medalu Valiora Vera są niezrzekalne.

Art. 22.
Potwierdza się dotychczasowe ordery i odznaczenia, o ile zostały one nadane przez organy uprawnione przez ustawę do jego nadania.

Art. 23.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Wojciech I Bombina,
Wielebny Marszałek

Copyright © 2010 - 2019 Państwo Ciprofloksjańskie